جزوه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است […]

جزوه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است […]

جزوه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است […]

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس سیستم های […]

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس سیستم های […]

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس سیستم های […]

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته تکنولوژی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته تکنولوژی (MIS پیشرفته) دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد […]

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته تکنولوژی (MIS پیشرفته) دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته تکنولوژی (MIS پیشرفته) دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در […]

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته تکنولوژی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته تکنولوژی (MIS پیشرفته) دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد […]

جزوه مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن دکتر روح الله تولایی دانشگاه شهید بهشتی این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است . این جزوه درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی بوده که خلاصه کتاب دکتر ولی الله نقی پورفر بوده و یکی از منابع آزمون […]